Polityka prywatności

NKS Natalia Honisz

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest NKS Natalia Honisz
  42-713 Kochanowice
  ul. Częstochowska 24
  NIP: 575-185-16-75
  REGON: 241579602

 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Szanujemy prawo do prywatności dlatego dbamy o bezpieczeństwo danych.

 5. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli podasz swoje dane na naszej stronie w celu otrzymania oferty usługi, to przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres Twojego sklepu internetowego.

 2. Usługodawca jest także administratorem danych osób zapisanych na newsletter (w przypadku jego zorganizowania).

 3. Dane osobowe przetwarzane są:

 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów administratora (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

 • jeżeli wysłałeś zapytanie ofertowe poprzez formularz na naszej stronie internetowej,

 • w celu oferowania Ci produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym w szczególności w zakresie zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na newsletter,

 • w celach analitycznych, archiwalnych, statystycznych i dowodowych .

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 • usunięcia danych

 • ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli:

 • jej zdaniem mamy nieprawidłowe dane na jej temat lub

 • przetwarzamy je bezpodstawnie, lub

 • osoba ta nie chce, żebyśmy je usunęli, bo są je potrzebne do ustalenia, dochodzenia, lub

 • obrony roszczeń ,lub

 • na czas wniesionego przez ta osobę sprzeciwu względem przetwarzania danych;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni;

 • przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłaś/eś nam na podstawie umowy lub zgody, można też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. U Usługodawcy wyznaczony został inspektor danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@forceful.eu

 2. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, wyceny usług, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.

 3. Z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych dostęp do danych osobowych użytkowników mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 • nasi upoważnieni pracownicy/współpracownicy,

 • dostawcy usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (w szczególności podmioty świadczące usługi teleinformatyczne, marketingowe, firmy kurierskie, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy/współpracownicy),

 • podmioty dokonujące analityki danych w celu personalizacji reklam i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami.

 • Usługodawca ma ponadto prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 1. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego takich jak HubSpot Inc. (Polityka prywatności) podlegających certyfikacji w ramach EU – US Privacy Shield, co w każdej chwili można sprawdzić pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list /, Unbounce Marketing Solutions Inc. (Polityka prywatności) – przekazanie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony).

 2. Poza wskazanymi powyżej przypadkami nie będziemy przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych przekazanych przez użytkowników poza terytorium EOG (czyli poza Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein, Islandię), chyba że podejmiemy środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych lub odbiorcy w Stanach Zjednoczonych, który certyfikował zgodność z programem Tarczy Prywatności UE-USA.

 3. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 4. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

 5. Nasz serwis nie został zaprojektowany z myślą o dzieciach do szesnastego roku życia, ani też nie jest adresowany do dzieci.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna www.forceful.eu wykorzystuje cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań. Korzystamy również z usługi Google AdWords, gdzie Google jest odrębnym administratorem danych osobowych użytkownika. Dane które zbieramy o użytkownikach pomagają nam w lepszym ukierunkowaniu naszych reklam i promocji.

 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

 • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

 • funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 • reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.