Categories Ogólne

MULTIROBOTYCZNA ORKIESTRACJA W MAGAZYNIE

Druga fala robotyzacji magazynowej to kolejny etap rozwoju branży robotyki logistycznej. W centrum zainteresowania operatorów magazynów znajdują się tematy związane z integracją różnych typów robotów, elastycznością i wydajnością zrobotyzowanych procesów logistycznych oraz oprogramowaniem umożliwiającym multirobotyczną orkiestrację.

 

W nowoczesnym magazynie zautomatyzowanym przeprowadza się zróżnicowane operacje logistyczne i do ich optymalizacji wykorzystuje się różne rodzaje robotów, pochodzące od wielu dostawców i dedykowane przypisanym procesom. Stosunkowo szybko nastąpiła proliferacja robotyki magazynowej i jej postępy – maszyny robotyczne wykorzystują sztuczną inteligencję, współpracują z sobą i z ludźmi, są coraz bardziej zaawansowane technologicznie i pomocne w magazynach. Taki stan rzeczy sprawia, że zasadność wdrażania robotów logistycznych przestaje podlegać dyskusji, co zamyka pierwszą falę robotyzacji magazynowej.

Heterogeniczne floty robotów są środkiem do celu, którym jest wydajność procesu realizacji zamówień e-commerce. Żeby mógł on być bezproblemowo i błyskawicznie przeprowadzony, niezbędna jest integracja interfejsów robotyki (API), systemów korporacyjnych np. systemów zarządzania magazynem (WMS), pracą w nim (LMS) i realizacją (WES) oraz innych systemów automatyzacji w obiekcie (m.in. w zakresie kompletacji, pakowania, transportu).

Standardy interoperacyjności robotyki opracowane m.in. przez organizację MassRobotics w 2021 roku zawierają normy pomocne robotom różnych dostawców w umożliwieniu współpracy w jednym magazynie, przy jednoczesnym unikaniu problemów, takich jak np. wąskie gardła, zatłoczenie korytarzy. Głównym celem tych standardów jest dobra nawigacja i ułatwienie różnym typom autonomicznych robotów mobilnych (AMR) udostępniania informacji, aby mogły ze sobą bezpiecznie i produktywnie kooperować w tym samym obiekcie. Norma odnosi się do punktów danych, takich jak wspólna lokalizacja referencyjna, aktualna lokalizacja i planowane miejsce docelowe, stan robota (aktywny lub bezczynny). Zapewnia ramy pozwalające różnym systemom rozwiązywać konflikty między sobą i wydajnie współpracować. Jednak poprawia jedynie świadomość sytuacyjną między robotami, a nie określa metod pozwalających systemowi jednego dostawcy na kontrolowanie ruchów robotów innego producenta. Nie stanowi nadrzędnego systemu monitoringu i sterowania robotyczną flotą w magazynie ani nie jest równoznaczna z platformą orkiestracyjną.

Roboty logistyczne działają według indywidualnych algorytmów sztucznej inteligencji i jednostkowo dążą do poprawy wyników, co może wywoływać konflikty między różnymi rodzajami robotów. Stworzenie nadrzędnej warstwy integracji i znormalizowanie zestawów danych z każdego typu automatyzacji pozwoli zoptymalizować sztuczną inteligencję na poziomie systemowym. Imperatywem staje się jednorazowa integracja wszystkich elementów, która umożliwi bezproblemowe, szybkie aktualizacje i organizowanie pracy między robotami różnych typów oraz zsynchronizowanie robotyzacji z innymi rodzajami automatyzacji bez przestojów w funkcjonowaniu magazynu.

Wykorzystywanie robotyki od różnych dostawców to nadal niszowy trend, związany z multirobotyczną orkiestracją w magazynie, wymagający nowej kategorii oprogramowania. Odpowiednia platforma orkiestracyjna rozwiązuje problemy łączące się z interoperacyjnością robotów, jednak nadal nie jest powszechnie wykorzystywana. Według badania firmy Gartner multirobotyczna orkiestracja dotyczy 1%-5% całkowitej grupy docelowej – stanie się niezbędna i nieunikniona, gdy firmy wdrożą w swoich operacjach więcej niż jedną technologię robotyki.

Oprogramowanie do orkiestracji wielu robotów upraszcza połączenia między systemami i ich współpracę w ramach wspólnych procesów. Skorzystają z niego najbardziej złożone i zautomatyzowane środowiska magazynowe. Platforma integracyjna robotyki oddziela szczegóły interfejsu danych od przepływów informacji potrzebnych do orkiestracji i koordynuje różne systemy. Zintegrowany przepływ procesów można wizualnie zaprojektować w ciągu kilku minut, a systemy unifikują się wokół procesu bez konieczności ich każdorazowego programowania. Złożone sprzężenie technologii skutkuje ujednoliconym środowiskiem użytkownika i centrum sterowania operacjami. Co ważne, w zależności od rodzaju zadania systemy mogą pracować wspólnie lub niezależnie. Oprogramowanie orkiestracyjne może pełnić rolę dyrygenta i przewodnika procesów.

Multirobotyczna orkiestracja w magazynie fulfilment jest sposobem na wdrożenie w pełni zintegrowanej automatyzacji i robotyzacji, łączących się z optymalizacją logistyki e-commerce. Pierwszym krokiem jest integracja, drugim orkiestracja. Dzięki niej wiele systemów ze sobą współpracuje, co daje nowy, korzystniejszy wynik, którego jeden system samodzielnie nie jest w stanie osiągnąć.

Categories Ogólne

JAK USPRAWNIĆ PROCESY LOGISTYCZNE W SWOJEJ FIRMIE?

Logistyka to ważny filar działania każdej firmy e-commerce. Zagadnienie to obejmuje nie tylko pakowanie i wysyłkę zamówień – jest również istotnym narzędziem w budowaniu lojalności wśród konsumentów. Sprawne procesy logistyczne to także droga do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Podpowiadamy, jak sprawić, żeby Twoi klienci byli zadowoleni, a Twój sklep internetowy mógł odnieść sukces.

Categories Ogólne

BŁĘDY E-COMMERCE W LOGISTYCE – CZEGO UNIKAĆ?

Błędy w prowadzeniu biznesu są powszechne, zwłaszcza wśród niedoświadczonych przedsiębiorców. E-commerce to złożona branża, w której potknięcia mogą przydarzyć się na każdym etapie zarządzania firmą. Poniżej przedstawiamy najczęściej pojawiające się przy prowadzeniu sklepu internetowego błędy i podpowiadamy, co robić, aby ich uniknąć. 

Categories Ogólne

5 TRENDÓW W AUTOMATYZACJI MAGAZYNÓW NA 2022 ROK

2021 uznaje się za rok reaktywności w logistyce dla e-commerce, natomiast w 2022 oczekuje się w branży proaktywności. Które tendencje będą najbardziej widoczne w magazynowaniu? Głównym celem na nowy rok dla wielu firm i magazynów realizujących zamówienia internetowe jest poprawa elastyczności, możliwa dzięki wysokowydajnej automatyzacji.

W 2020 roku robotyzacja i automatyzacja dotyczyła 39% obiektów magazynowych. Oczekuje się, że w kolejnych 3-5 latach osiągnie aż 72%. Ostatnie badanie Interact Analysis pokazuje, że globalny rynek automatyzacji magazynów wzrośnie z 29,6 mld USD w 2020 r. do 69 mld USD w 2025 r.

  1. Hiperautomatyzacja

Dzięki inteligentnym, zautomatyzowanym operacjom w magazynie procesy realizacji zamówień klientów będą jeszcze szybsze. Rozwój technologii automatyzacji sprawia, że powiększa się spektrum  funkcjonalności i wzrasta stopień zaawansowania magazynowych rozwiązań specjalistycznych. Postępuje robotyzacja systemów ASRS i szybkość ich integracji. Automatyzacja obsługiwana przez sztuczną inteligencje to zupełnie nowa jakość funkcjonowania magazynu. Przewiduje się, że w 2022r. w centrum zainteresowania nowoczesnych operatorów logistycznych będą: adaptacja łączności 5G; drony w dystrybucji magazynowej; postępy w systemach wizyjnych i uczeniu maszynowym; roboty do kompletacji elementów (m.in. „wspinające się”, typu plug and play, wyposażone w systemy autonomiczne, oparte na AI); modularność rozwiązań automatycznych i robotycznych; rozwój zautomatyzowanych bramek samoskanujących. Ważną tendencją jest efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej, dlatego roboty mobilne będą zastępować ogromne przenośniki taśmowe i stacjonarne systemy magazynowe.

  1. Automatyzacja kooperacyjna

Bezpieczna współpraca człowieka z robotem kolaborującym to stosunkowo nowy trend w robotyce i ważne zagadnienie w tematyce inteligentnego magazynowania. Magazyny stają się obiektami hybrydowymi. Coraz bardziej zaawansowana integracja cobotów zapewnia największą wydajność operacji magazynowych. Tego typu kooperację zadeklarowali respondenci w badaniu „2021 MHI Annual Industry Report”, przyznając, że w 21% obiektów wdrożono coboty, głównie przy przenoszeniu, pickingu i pakowaniu towarów. Rozwiązania ASRS, coboty i AI zapewniają efektywność na linii człowiek-maszyna i powinny być promowane jako pomocne, a nie konkurencyjne dla pracowników.

Voice-picking, czyli kompletacja aktywowana głosem, bazująca na maszynach do pobierania wyposażonych w rozwiązania głosowe, w połączeniu ze zrobotyzowaną automatyzacją procesów (RPA) umożliwia operatorowi stałe pakowanie zamówień i przygotowywanie następnych przy użyciu wypowiadanych poleceń. Tak samo urządzenia typu wearebles zwiększają dokładność i produktywność pracowników magazynowych. Okulary z funkcją rozszerzonej rzeczywistości, skanujące rękawice i opaski na nadgarstki i ramiona dają mobilny dostęp do informacji o stanach magazynowych i zamówieniach oraz uwalniają ręce, przez co pracownicy nie muszą wciąż wracać do statycznego terminala WMS celem sprawdzenia/otrzymania informacji.

  1. Quick commerce i mikrofulfilmentacja

Metamorfoza globalnych łańcuchów dostaw i przeniesienie produkcji z Azji bliżej rynku zbytu, nawet za cenę wyższych kosztów wytworzenia, wywołała wzrost zainteresowania magazynami miejskimi, również mniejszymi, i rozwój quick commerce oraz micro-fulfilmentu. Koncentrują się one na szybkich dostawach w aglomeracjach miejskich – priorytetem jest dostawa na żądanie, czyli maksymalne skrócenie czasu dostarczenia produktu zakupionego online i wzrost wydajności dostaw na ostatniej mili. Kluczowe są lokalizacja obiektu blisko klientów oraz jego kompaktowość i wysoka automatyzacja – tylko dzięki niej możliwe jest błyskawiczne realizowanie zamówień. Oczekuje się, że do 2026 roku centra micro-fulfilmentu wzrosną o 60%.

  1. Elastyczne magazynowanie oparte na danych i ML

Wykorzystanie danych w zakresie od monitorowania towarów i śledzenia przesyłek po zestawianie preferencji klientów to podstawa nowoczesnego łańcucha dostaw. Do bieżącego monitorowania wskaźników stosuje się bazujące na uczeniu maszynowym systemy planowania i zarządzania pracą w magazynie (WLM), zdolne wskazać nieefektywności i potencjalne problemy techniczne, zanim realnie wystąpią w obiekcie.

Elastyczność dotyczy także form pracy. Wysoki poziom automatyzacji magazynu oznacza, że nawet techniczne i operacyjne zadania potencjalnie mogą być wykonywane zdalnie lub w trybie hybrydowym  jak np. monitoring urządzeń w czasie rzeczywistym za pośrednictwem kanałów wideo czy zdalna obsługa złożonych maszyn.

  1. SCaaS, fulfilment i automatyzacja skalowalna

Priorytetyzacja zamówień oraz spełnienie wymogu przejrzystości i szybkości w procesie realizacji jest łatwiejsze dzięki outsourcingowi logistyki i traktowaniu rynku łańcucha dostaw jako usługi (SCaaS). Bez rozwiniętych technologii magazynowych e-sklep nie pozostanie konkurencyjny na rynku – automatyzacja i robotyzacja łączą się z 30% wzrostem wydajności procesu, którego dotyczą. Nowoczesne obiekty fulfilment działają jak gigantyczne automaty, zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności przechowywania towarów i kompletacji. Możliwość zapewnienia szybkiego skalowania działalności mimo wewnętrznych i zewnętrznych czynników utrudniających sprzedaż e-commerce, takich jak nagły wzrost popytu i złożoności operacji, rosnąca liczba SKU, wahania wolumenu i czasochłonny proces pakowania przy brakach kadrowych, daje współpraca z operatorem fulfilment, co staje się milowym krokiem w ciągłym doskonaleniu firmy.

Categories Ogólne

GAMIFIKACJA W MAGAZYNIE E-COMMERCE

Gamifikacja to metoda kształtowania ludzkich zachowań w celu wywoływania innowacji, produktywności lub zaangażowania i skuteczny sposób motywowania pracowników. Z powodzeniem wykorzystuje się ją w automatyzacji magazynowania. W 2020 r. globalny rynek grywalizacji wyceniono na 10,19 mln USD, a do 2026 r. ma osiągnąć 38,42 mln USD.

 

Automatyzacja i nowoczesne technologie nie wyeliminowały siły roboczej w magazynach. Roboty nadal nie wykonują wszystkich zadań – pracownicy są niezbędni do kontroli i przeprowadzenia procesów, m.in. sprawnej realizacji zamówień internetowych. W nowoczesnych, hybrydowych magazynach e-commerce gamifikacja jest sposobem zapewnienia harmonijnej współpracy pracowników, maszyn i robotów. Jako koncepcja oparta na technologii polega na dodaniu gry lub elementu rywalizacji do codziennych zadań magazynowych jak picking, pakowanie. Grywalizacja zmienia wyśrubowane wymagania na model uznania i zachęty do wydajności, bazujący na wskaźniku dobrego wykonania pracy.

Zalety grywalizacji

Celem gamifikacji procesów magazynowych jest pozytywne wzmocnienie pracownika prowadzące do zwiększenia produktywności. Sprawny i zaangażowany zespół efektywnie pomaga organizacji w osiągnięciu jej celów. Operatorzy logistyczni korzystający z grywalizacji w automatyzacji odnotowują poprawę wydajności magazynu w zakresie 3-5%.

Raport International Journal of Logistics Research and Applications z udziałem managerów magazynów z Wielkiej Brytanii w 2020 r. wykazał wzrost poziomu morale, zaangażowania i poprawę produktywności pracowników po wprowadzeniu gamifikacji. W ankiecie z 2019 r. 89% respondentów stwierdziło, że ich zapał, konkurencyjność i wydajność znacząco wzrosły wskutek grywalizacji. Dzięki niej 82% ankietowanych czuje się szczęśliwszymi w pracy (badanie TalentLMS).

Aktualnie wykorzystanie grywalizacji w magazynie zaawansowanym technologicznie jest niezbędne. Codzienne zadania z wyzwaniami i feedbackiem to dla pracowników lepsza stymulacja zaangażowania i urozmaicenie monotonnych, codziennych zadań. Osadzanie ich w technikach grywalizacji pomaga im osiągać osobiste rekordy wydajności i maksimum potencjału.

Grywalizacja jest pomocna przy rekrutacji i pobudzeniu retencji, skraca czas szkolenia i onboardingu. Zapewnia większą przejrzystość w ocenie wydajności, szybszy dostęp do danych i monitoring testów porównawczych w czasie rzeczywistym. Przekłada się to na pogłębioną wiedzę na temat operacji magazynowych i identyfikowania nieefektywności, które wymagają optymalizacji. Można je skorygować, zanim staną się realnym problemem dla operatora. Także dla pracowników wiąże się z transparencją organizacji – ich działania są doceniane na bieżąco, nie muszą czekać na informację zwrotną bezpośredniego przełożonego, tylko otrzymują aktualizacje danych na swoje urządzenia mobilne i typu wearables o ustalonych porach.

Implementacja grywalizacji

Gamifikacja magazynu może przebiegać na wiele sposobów jak: coroczne mistrzostwa drużynowe, koncepcje podobne do gier wideo lub dynamiczne tablice wyników, grywalizujące całe doświadczenie pracownika, ukazujące moc najdrobniejszego jego działania.

Zgrywalizowanie magazynu nie oznacza wprowadzenia pracowników w żywą grę wideo. Automatykę gamifikuje się, dodając odpowiednie oprogramowanie i aplikacje z systemem celów i nagród, który sprawia, że ​​przyziemne zadania wydają się grą, w której realizacja założeń łączy się z odznakami, cyfrowymi walutami, wirtualnymi gratulacjami, dodatkowymi przywilejami. Programy mogą zawierać kilka minigier, w które gra się w miejscu pracy (np. w stacjach roboczych), wykonując zadania magazynowe (np. sortowanie produktów do pudeł). Gry są prostymi, wirtualnymi reprezentacjami tego, jak szybko pracownik realizuje cel. Uczestnictwo w grze jest opcjonalne i może być anonimowe – to wybór pracownika.

W gamifikacji magazynu ważne są: równość, normalizacja danych i konfiguracja ram grywalizacji i wskaźników bezstronnie i bez uprzedzeń, zestawianie wskaźników porównywalnych np. transportu tego samego produktu lub o podobnych wymiarach i wadze, zachęcanie do pracy zespołowej i promowanie jej.

Wdrożenie grywalizacji wymaga czasu i zasobów, czasem napotyka trudności. Trzeba wziąć pod uwagę względy etyczne i predyspozycje indywidualne. W załodze znajdą się członkowie, których grywalizacja nie motywuje; może prowadzić do nieprzyjaznej rywalizacji, animozji, oszustw, urazów, wypalenia. Dlatego wdrożenie kultury konkurencji wymaga zaplanowania, odpowiedniej inscenizacji i zadbania o szczegóły, które tworzą doświadczenia, równoważą konkurencję i współpracę, eliminują marginalizację osób niechętnych grywalizacji, zapewniają sprawiedliwość wszystkim graczom. Wtedy proces integracji siły roboczej i wzrostu jej wydajności przebiega skutecznie, a rutynowa praca w magazynie staje się inspirująca i zdynamizowana.

Gamifikacja, fulfilment – sukces drużynowy

Automatyzacja umożliwia grywalizację zespołową. Standardy inżynieryjne pozwalają na bezpieczne wykonywanie prac bez koncentrowania się na tym, kto jest najszybszy. Skupienie się na pozytywach pracownika i na konkurowaniu ze standardem procedur operacyjnych i systemu LMS, a nie na wyścigu ze współpracownikami, prowadzi do większej skuteczności i sukcesu grywalizacji.

Wiele sklepów internetowych w okresie szczytów sprzedażowych zmaga się z dużą rotacją i wysokimi kosztami onboardingu pracowników. W przypadku korzystania z usług typu fulfilment to operator prowadzi rekrutację pracowników i zarządza pracą magazynu. Cały czas podejmuje różne inicjatywy zmierzające do wzrostu wydajności pracy. Grywalizacja pomaga wyznaczać cele i ustalać odpowiedzialność na poziomie indywidualnym i zespołowym. Zaangażowanie pracowników jest jedną z największych wartości tego nowatorskiego narzędzia. Może prowadzić do mniejszej rotacji personelu, co jest korzystne nie tylko dla wizerunku, ale i dla wyników finansowych firmy. Koszty pracy są jedną z największych pozycji w budżecie magazynu, dlatego poprawa produktywności to oszczędności dla partnerów.